REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
„TRIGON ORTHOPEDIA” DANIEL KOZYRA I WSPÓLNICY S.C.
ul. Dereniowa 2c/226, 02-776 Warszawa

§1

Postanowienia ogólne
1. Podmiot leczniczy działa pod firmą „TRIGON ORTHOPEDIA” DANIEL KOZYRA I WSPÓLNICY S.C.
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność́ leczniczą w zakładach leczniczych:
TRIGON ORTHOPEDIA
GABINET SOFTMED LASER

§2

„TRIGON ORTHOPEDIA” DANIEL KOZYRA I WSPÓLNICY S.C., zwany dalej w niniejszym regulaminie: Podmiotem Leczniczym, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2. umów spółek:
TRIGON ORTHOPEDIA Daniel Kozyra i wspólnicy S.C.; Gabinet SOFTMED-LASER S.C.
3. wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność́ leczniczą;
4. niniejszego regulaminu organizacyjnego stworzonego zgodnie z art. 24 ustawy o
działalności leczniczej Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654ze zm.

§3

Regulamin organizacyjny Podmiotu Leczniczego określa w szczególności:
1. Cele i zadania podmiotu
2. strukturę organizacyjną podmiotu,
3. miejsce udzielania świadczeń́ zdrowotnych;
4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
5. organizację i zadania jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu
6. przebieg procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń́;
7. organizację i zadania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą;
9. wysokość́ opłaty za udostepnienie dokumentacji medycznej;
10. organizację procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
11. sposób kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
12. prawa i obowiązki pacjenta

§4

Miejsce udzielania świadczeń́
Podmiot Leczniczy udziela świadczeń́ zdrowotnych, pod następującym adresem: ul. Dereniowa 2c/226, 02-776 Warszawa
Dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 20:00

§5

Cele i zadania podmiotu
Celem Podmiotu Leczniczego jest podejmowanie działań́ na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
Do zadań́ Podmiotu Leczniczego należy udzielanie świadczeń́ zdrowotnych w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, rehabilitacji, diagnostyki w zakresie poszczególnych komórek organizacyjnych, a w szczególności:
1. udzielanie świadczeń́ zdrowotnych zgodnie ze specjalizacją danej komórki organizacyjnej oraz potrzebami zdrowotnymi pacjentów,
2. zapewnienie fachowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zgodnej z przyjętymi standardami postepowania,
3. prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji medycznej,
4. stosowanie się̨ do zarządzeń́ i instrukcji Kierownictwa oraz organów uprawnionych do kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń́ zdrowotnych
1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność́ leczniczą w rodzaju:
• ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
• stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne
2. Zakres świadczeń́ udzielanych przez Podmiot Leczniczy obejmuje:
– świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;
– świadczenia rehabilitacyjne
– świadczenia szpitalne

§7

Sposób kierowania zakładem leczniczym i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego
1. Podmiot Leczniczy kierują̨ wspólnicy spółek TRIGON ORTHOPEDIA Daniel Kozyra i wspólnicy S.C., Gabinet SOFTMED-LASER S.C., zwani dalej Kierownictwem.
2. Kierownictwo Podmiotu Leczniczego kieruje podmiotem leczniczym i komórkami organizacyjnymi oraz wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot leczniczy nakładają̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz,

§8

Struktura organizacyjna
Strukturę̨ organizacyjną przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego tworzą:
I. Zakłady lecznicze:
1. Trigon Orthopedia, gdzie świadczone są stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne
2. GABINET SOFTMED LASER, gdzie świadczone są ambulatoryjne świadczenie zdrowotne
II. Komórki organizacyjne:
1. Poradnia ortopedyczna (konsultacje)
2. Poradnia rehabilitacyjna (laser, ultradźwięki, elektroterapia, pole magnetyczne, terapia manualna wraz z ćwiczeniami)
3. Zespół Chirurgii Jednego Dnia w zakresie ortopedii
4. Blok operacyjny
5. Pracownia USG
6. Dział farmacji szpitalnej

§9

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych.

Do zadań́ komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń́ zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego lecznictwa szpitalnego jednego dnia, udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
1. Do zadań́ wszystkich komórek organizacyjnych wymienionych w § 8 należy także:
1. przygotowywanie opracowań́ statystycznych, o ile zachodzi taka potrzeba;
2. realizowanie decyzji Kierownictwa, wdrażanie i realizacja przepisów wynikających z aktów wewnętrznych w zakresie zadań́ danej komórki organizacyjnej;
3. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań́ wymagających uzgodnień́ między nimi;
4. rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się̨ do działalności danej komórki organizacyjnej;
5. przestrzeganie praw pacjenta;
6. ochrona tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7. przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji,
8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do szczegółowych zadań́ Poradni specjalistycznych należy:
a) przeprowadzanie konsultacji lekarskich, prowadzenie diagnostyki oraz leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną pacjentów poradni specjalistycznych,
b) zapewnienie pacjentom kompleksowej specjalistycznej opieki ambulatoryjnej poprzez udzielenie porad kompleksowych i specjalistycznych,
c) systematyczne wprowadzanie standardów postępowania w poszczególnych jednostkach chorobowych oraz podnoszenie jakości opieki medycznej.
6. Do zadań Poradni ortopedycznej należy w szczególności: wykonywanie konsultacji o zakresie urazowo-ortopedycznym, iniekcji, opatrunków, leczenie specjalistyczne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
7. Do zadań́ Poradni rehabilitacyjnej należy w szczególności świadczenie lekarskich i fizjoterapeutycznych usług rehabilitacyjnych (laser, ultradźwięki, elektroterapia, pole magnetyczne, terapia manualna wraz z ćwiczeniami).
8. Do zadań́ Zespół Chirurgii Jednego Dnia w zakresie ortopedii należy wykonywanie świadczeń szpitalnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w zakresie oddziału leczenia jednego dnia.
9. Do zadań Bloku operacyjnego należy przeprowadzanie zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach oddziału leczenia jednego dnia.
10. Do zadań Pracowni USG należy przeprowadzanie badan ultrasonograficznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
11. Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy wykonywanie obowiązków, które reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
12. Komórki organizacyjne oraz osoby wykonujące pracę bądź́ świadczące usługi w ramach tych komórek, obowiązane są̨ do współdziałania dla zapewnienia sprawnego efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym, wykonywania świadczeń szpitalnych, administracyjno-gospodarczym i rehabilitacyjnym.
13. Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi podmiotu leczniczego oparta jest na następujących zasadach:
a) komórki organizacyjne zobowiązane są̨ do współdziałania co najmniej w zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji zadań́;
b) za prawidłowe współdziałanie odpowiedzialne jest Kierownictwo TRIGON ORTHOPEDIA bądź́ inne osoby wyznaczone przez Kierownictwo.
c) współdziałanie odbywa się̨ z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§11

Przebieg procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych
1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej jakości tych świadczeń́ w komórkach organizacyjnych podmiotu, w sposób gwarantujący pacjentom rzetelność wykonywanych świadczeń.
2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny.
3. Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycznej.
4. Rejestracja pacjentów odbywa się̨ w każdej dostępnej formie, tj. osobiście, za pośrednictwem członków rodziny lub osób trzecich bądź́ telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonych dni i godzin ich udzielania.
4. Podmiot Leczniczy nie może odmówić́ udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są̨ udzielane niezwłocznie.
5. Lekarze Podmiotu Leczniczego kierują̨ pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6. Podmiot Leczniczy wykonuje świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być́ osiągnięty ambulatoryjnie.
7. Proces udzielania świadczeń́ zdrowotnych wymaga pełnego poszanowania praw pacjenta oraz ochrony jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§12

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi
1. Podmiot Leczniczy w celu zapewnienia prawidłowości leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą, udzielającymi świadczeń́ zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2. Podmiot Leczniczy oraz osoby udzielające w jego imieniu świadczeń́ zdrowotnych, udzielają̨ innym podmiotom wykonującym działalność́ leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku, gdy:
a) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyrażą zgodę̨ na ujawnienie tajemnicy;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić́ niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń́ zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń́;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią̨.
3. Podmiot Leczniczy udostępnia podmiotom wykonującym działalność́ leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń́ zdrowotnych.
4. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność́ leczniczą odbywa się̨ z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa (określają̨ one szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami) oraz z poszanowaniem praw pacjenta.

§13

Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie
1. Podmiot Leczniczy prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń́ zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność́ danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
2. Dokumentacja medyczna na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524. oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń́ zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń́ zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć́;
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować́ zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.
Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń́ zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być́ udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w art. ust. 27 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524; na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
3. Podmiot Leczniczy udostępnia dokumentację o której mowa w ust. 1:
a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź́ osobie upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
b) podmiotom udzielającym świadczeń́ zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń́ zdrowotnych;
c) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań́, w szczególności kontroli i nadzoru;
d) podmiotom, uprawnionym w myśl ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli;
e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sadom, w tym sadom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sadowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postepowaniem;
f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postepowaniem;
h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
i) zakładom ubezpieczeń́ – za zgodą pacjenta;
j) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń́ zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
k) szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;
l) innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Udostepnienie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417).
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego lub poprzez sporządzenie jej kserokopii, odpisów bądź́ wyciągów, w tym także na nośnikach elektronicznych.
6. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku.
7. Za udostepnienie dokumentacji medycznej Podmiot Leczniczy może pobierać opłaty.

§14

Wysokość́ opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń́ zdrowotnych odpłatnych.
1. Podmiot Leczniczy udziela odpłatnie świadczeń́ zdrowotnych.
2. Za udzielone świadczenia zdrowotne pacjenci wnoszą̨ opłaty zgodnie z ustalony cennikiem opłat. Wysokość́ opłat określa Złącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego. 


§15

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
1. Podmiot leczniczy udziela wyłącznie świadczeń zdrowotnych za które pobiera opłaty. Podmiot Leczniczy jest podmiotem niepublicznym i nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych odbywa się na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie przez personel medyczny zatrudniony na podstawie umów cywilnoprawnych w ramach zakładów leczniczych Podmiotu Leczniczego.
3. Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych organizowane jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń́ opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
2. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

§17 


Wysokość́ opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż̇ 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 ze. zm.) oraz podmiotów, na zlecenie których przechowuje się̨ zwłoki w związku z toczącym się̨ postepowaniem karnym określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§18

Prawa pacjenta
Pacjent ma prawo do:
1. świadczeń zdrowotnych
2. informacji
3. zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych
4. tajemnicy zawodowej
5. wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego
6. intymności i godności
7. dokumentacji medycznej
8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
10. opieki duszpasterskiej
11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
12. do leczenia bólu

§19

Obowiązki pacjenta

I. Pacjent ma obowiązek:
1. zachowywać się kulturalnie
2. przestrzegać higieny osobistej oraz utrzymywać właściwy stan sanitarny swojego otoczenia
3. nie zakłócać spokoju innym pacjentom oraz personelowi Podmiotu Leczniczego
4. stosować się do ustalonego porządku pracy zespołu
5. posiadać odpowiednie dokumenty
6. nie opuszczać terenu Podmiotu Leczniczego w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych szpitalnych, chyba że został do tego upoważniony
7. stosować się do zaleceń lekarza
8. zaniechać przyjmowania jakichkolwiek leków oraz nie poddawać się żadnym zabiegom medycznym bez zezwolenia lekarza
9. współpracować z personelem placówki w wykonywaniu czynności zmierzających do poprawy stanu zdrowia chorego
10. uzyskać zgodę na spożycie lub podanie do spożycia innym pacjentom żywności i napojów przyniesionych spoza placówki
11. poszanować własność placówki. Za szkody wyrządzane w mieniu placówki dokonane z winy pacjenta odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi pacjent.
12. złożyć do depozytu wszystkie wartościowe przedmioty będące w posiadaniu pacjenta. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie rzeczy nie złożonych do depozytu.

II. Pacjentowi nie wolno:
1. przechowywać na terenie placówki artykułów żywnościowych łatwo psujących się,
2. wnosić do placówki ani spożywać napojów alkoholowych,
3. palic tytoniu
4. stosować środków odurzających
5. wnosić na teren placówki zwierząt

§20


Skargi
1. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu Podmiotu Leczniczego.
2. Skarga/zażalenie może być́ zgłoszone pisemnie (w tym za pomocą̨ poczty elektronicznej) lub ustnie. Na każdą̨ skargę̨/zażalenie udzielona będzie pisemna odpowiedź w terminie nie przekraczającym 14 dni.

§21

Postanowienia końcowe
1. Regulamin organizacyjny ustala Kierownictwo. 

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostepnienie go, na wniosek pacjenta, w siedzibie podmiotu leczniczego, a także na stronach internetowych: www.trigonorthopedia.pl, www.softmedlaser.pl
4. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Załącznik nr 1
do regulaminu organizacyjnego z dnia 01.01.2018.

Cennik
W sprawie opłat za świadczenia zdrowotne

Badanie ortopedyczne – 250 – 300 PLN
Badanie ortopedyczne + USG (jeden staw) – 400 PLN
USG z opisem (jeden staw) – 250 PLN
Kontrola – 200 PLN
Kontrola + USG – 300 PLN
USG kontrolne (jeden staw) z opisem 200 PLN
Jeden Zastrzyk dostawowy – 150 PLN
Jeden Zastrzyk dostawowy pod kontrolą USG – 200 PLN
Jeden Zastrzyk przykręgosłupowy pod kontrolą USG – 250 PLN
Jeden Zastrzyk pod kontrolą RTG na sali operacyjnej – 250 PLN
Jedna punkcja pod kontrolą USG – 100 PLN
Jedna punkcja + zastrzyk pod kontrolą USG – 250 PLN

ORTHOKINE®
Zestaw + przygotowanie – 5 000 PLN
Jeden zastrzyk ORTHOKINE® dostawowy – 150 PLN
Jeden zastrzyk ORTHOKINE® dostawowy pod kontrolą USG – 200 PLN
Jeden zastrzyk ORTHOKINE® pod kontrolą RTG na sali operacyjnej – 250 PLN

SYNOLIS®
Jeden zastrzyk SYNOLIS® dostawowy – 550 PLN
Jeden zastrzyk SYNOLIS® dostawowy pod kontrolą USG – 600 PLN
Ostrzyknięcie SYNOLIS® pod kontrolą USG drobnych stawów stopy – 750 PLN
Ostrzyknięcie SYNOLIS® pod kontrolą USG drobnych stawów ręki – 750 PLN

RENEHAVIS®
Jeden zastrzyk RENEHAVIS® dostawowy – 750 PLN
Jeden zastrzyk RENEHAVIS® dostawowy pod kontrolą USG – 800 PLN

CINGAL®
Jeden zastrzyk CINGAL® dostawowy – 950 PLN
Jeden zastrzyk CINGAL® dostawowy pod kontrolą USG – 1 000 PLN

MONOVISC® (kwas hialuronowy)
Jeden zastrzyk MONOVISc® dostawowy – 1 000 PLN
Jeden zastrzyk MONOVISC® dostawowy pod kontrolą USG – 1 050 PLN

GOLDIC®
Zestaw + przygotowanie – 6 500 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® dostawowy – 150 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® dostawowy pod kontrolą USG – 200 PLN
Jeden zastrzyk GOLDIC® pod kontrolą RTG na sali operacyjnej – 250 PLN

Wypełnianie dokumentów – 50 PLN

Terapia manualna
Odcinka szyjnego kręgosłupa -110 PLN
Odcinka piersiowego kręgosłupa – 110 PLN
Odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 110 PLN
Odcinka szyjnego kręgosłupa + fizykoterapia – PLN
Odcinka piersiowego kręgosłupa + fizykoterapia – 150 PLN
Odcinka lędźwiowego kręgosłupa + fizykoterapia – 150 PLN

Ćwiczenia

Kończyny górnej:
Nadgarstka – 110 PLN
Łokcia – 110 PLN
Barku – 110 PLN
Kompleksu łopatkowo – piersiowego – 110 PLN
Ręki – 110 PLN

Kończyny dolnej:
Stawu skokowego – 110 PLN
Stopy – 110 PLN
Kolana – 110 PLN
Stawu biodrowego – 110 PLN

Fizykoterapia
Laser – 40 PLN
Elektroterapia – 40 PLN
Pole magnetyczne – 40 PLN
Fonoforeza – 40 PLN
Elektroterapia – 40 PLN
Elektrostymulacja – 40 PLN
Ultradźwięki – 40 PLN

MBST® Terapia rezonansem magnetycznym
5 godzin – 2 950,00 PLN
7 godzin – 3 950,00 PLN
9 godzin – 4 950,00 PLN

Rekonstrukcja artroskopowa i otwarta stawu kolanowego
Dwupęczkowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, shavin stawu kolanowego 16 000 – 20 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego shaving stawu kolanowego 17 000 – 20 000 PLN + implant
Rekonstrukcja kompleksu przyśrodkowego, bocznego + szycie łąkotki 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego, shaving stawu kolanowego 12 000 – 14 000 PLN + implant
Implantacja łąkotki sztucznej lub allogenicznej 16 000 – 20 000 PLN +implant
Rekonstrukcja więzadeł rzepkowo – udowych w konflikcie rzepkowo – udowym, nawykowym zwichnięciu rzepki 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła rzepki w uszkodzeniach wczesnych i późnych 14 000 – 18 000 PLN + implant
Artroskopia kolana w celu usunięcia produktów rozpadu chrząstki stawowej, ciał wolnych, zmian wytwórczych na krawędziach nasad 12 000 PLN
Usuwanie fałdu błony maziowej w zespole fałdu przyśrodkowego i shaving 12 000 PLN
Artroskopowe synomektomie w reumatoidalnym zapaleniu stawów i przerostowych zapaleniach błony maziowej 14 000 PLN
Artroskopowe usuwanie ciał chrzęstnych w chondromatozie stawowej, shaving stawu 12 000 – 16 000 PLN
Uwolnienie w artrofibrozach 14 000 – 16 000 PLN
Uwolnienie w zespołach nadmiernego bocznego przyparcia rzepki 12 000 PLN
Artroskopia kolana, uzupełnienie ubytków chrząstki, mikro złamania 16 000 – 20 000 PLN + implant
Artroskopia kolana z przeszczepem bloczków chrzęstno – kostnych 16 000 – 20 000 PLN
Artroskopia i przeszczep autologicznych chondrocytów 18 000 – 20 000 PLN
Naprawa więzadła pobocznego piszczelowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych i shaving stawu kolanowego 14 000 – 16 000 PLN + implant
Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego w uszkodzeniach pourazowych wczesnych i zestarzałych i shaving stawu kolanowego 14 000 – 20 000 PLN + implant
Uwolnienie w zespole tarcia pasma biodrowo – piszczelowego 12 000 PLN
Usunięcie torbieli podkolanowej Bakera 10 000 PLN
Osteotomie jedno i wielopłaszczyznowe kości piszczelowej i udowej w celu poprawienia osi kończyny dolnej 14 000 – 18 000 PLN + implant
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) 30 000 PLN
Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego + ACL (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) 46 000 PLN
Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego (operacja+ testy bakteriologiczne + endoproteza z nawigacją komputerową) 30 000 PLN
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzestniaki, tłuszczaki 15000 – 20 000 PLN

Staw biodrowy
W resztkowych zmianach po zwichnięciach i podwichnięciach: osteotomia korekcyjna kości udowej, osteotomia miednicy, plastyka dachu panewki 16 000 – 20 000 PLN
W niestabilnościach porażennych 16 000 – 20 00 PLN
W deformacjach pozapalnych jałowej martwicy końca bliższego kości udowej 12 000 – 16 000 PLN
W biodrze szpotawym, koślawym 14 000 – 20 000 PLN + implant
W niestabilności biodra z przepukliną oponowo – rdzeniową 14 000 – 18 000 PLN + implant
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych: guzy włókniste, kostniakochrzęstniaki, tłuszczaki 12 000 – 20 000 PLN + implant
Artroskopia biodra w celu usunięcie produktów rozpadu chrząstki, ciał wolnych 14 000 – 18 000 PLN
Wydłużenie pasma biodrowo – piszczelowego biodrze “trzaskającym 9 000 PLN
Artroskopowa rekonstrukcja w patologiach obrąbka stawowego 14 000 – 18 000 PLN
Artroskopowe uwolnienie w zespole zakleszczania udowo – panewkowego 14 000 – 18 000 PLN
Pełna endoprotezoplastyka stawu biodrowego (operacja + testy bakteriologiczne + endoproteza) 32 000 PLN

Chirurgia ręki
W wadach wrodzonych, deformacjach pourazowych ręki i palców: palec młoteczkowaty, palec butonierkowy, zaopatrzenie częściowej amputacji 12 000 – 20 000 PLN
Ręka spastyczna: poprawa bilansu mięśniowego poprzez transfery ścięgien i artrodezy 12 000 – 16 000 PLN
Rekonstrukcja w zmianach zwyrodnieniowych stawów podstawnych kciuka z plastyką ścięgnem 9 000 – 14 000 PLN
Rekonstrukcja stawów śródręczno – paliczkowych, międzypaliczkowych w zmianach zwyrodnieniowych (ręka reumatoidalna) 9 000 – 14 000 PLN + implant
Rekonstrukcja torebkowo – więzadłowa w niestabilnościach stawów międzypaliczkowych, śródręczno – paliczkowych 9 000 – 14 000 PLN + implant
Przykurcz Dupuytrena 9 000 PLN
Endoprotezoplastyka w obrębie stawów ręki 12 000 – 20 000 PLN + endoproteza
Uwolnienie w zespołach uciskowych (kanału nadgarstka, kanału Guyona) 6 000 PLN
Usuwanie łagodnych zmian nowotworowych w obrębie nadgarstka i ręki 12 000 – 14 000 PLN

Operacje artroskopowe i otwarte stawu łokciowego
Leczenie artroskopowe: usuwanie ciał wolnych, shaving stawu, korekcje w przykurczach stawu 10 000 – 14 000 PLN
Otwarte małoinwazyjne w celu usunięcia ciał wolnych w zespole kłykcia bocznego kości ramiennej, w zespole rowka nerwu łokciowego (przeniesienie nerwu łokciowego), przykurczów stawu łokciowego, korekcji osi, rekonstrukcje więzadłowe 10 000 – 14 000 PLN
Naprawcze rekonstrukcje w uszkodzeniach pozapalnych i pourazowych 10 000 – 14 000 PLN
Odbarczenie łokcia tenisisty/ golfisty 8 000 PLN
Endoprotezoplastyka główki kości promieniowej 10 000 PLN + endoproteza
Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego 18 000 – 20 000 + endoproteza

Staw ramienny
Artroskopowe leczenie w niestabilnościach ostrych i przewlekłych, uszkodzeniu kompleksu stożka rotatorów (szycie, naprawa, plastyka stożka) 18 000 – 20 000 PLN + implant
Artroskopowe usuwanie zwapnień z kaletek około ramiennych i mięśni kompleksu stożka rotatorów z odbarczeniem przestrzeni podbarkowej 14 000 – 16 000 PLN
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej z akromioplastyką, shawing stawu barkowo – obojczykowego, tenodeza ścięgna głowy długiej 16 000 – 18 000 PLN
Naprawa uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia 10 000 – 14 000 PLN
Artroskopowa rekonstrukcja w ostrych i zestarzałych uszkodzeniach stawu barkowo obojczykowego 14 000 – 16 000 PLN
Endoprotezoplastyka stawu ramiennego 20 000 PLN + endoproteza z nawigacją komputerową
Otwarte rekonstrukcje wieloodłamowych złamań nasady bliższej i przynasady kości ramiennej 16 000 – 20 000 PLN

Wydłużanie kończyn
Aparatem zewnętrznym jednego uda lub podudzia 9 000 PLN + aparat zewnętrzny
Aparatem zewnętrznym dwóch ud lub dwóch podudzi 14 000 PLN + dwa aparaty zewnętrzne
Gwoździem śródszpikowym sterowanym elektromagnetycznie:
Jednego uda lub podudzia 15 000 PLN + gwóźdź śródszpikowy dynamiczny
Dwóch ud lub dwóch podudzi 25 000 PLN + dwa gwoździe śródszpikowe dynamiczne
Operacje kręgosłupa
Małoinwazyjne usunięcie dysku (mikrodiscektomia) w odcinku lędźwiowym (zestaw Easy-Go) 16 000 – 18 000 PLN
Przezskórne endoskopowe usunięcie dysku 18 000 – 20 000 PLN
Mikroinwazyjne usunięcie dysku (mikrodiscektomia ze stabilizacją przezskórną kręgosłupa) 20 000 PLN + implanty
Stabilizacja międzywyrostkowa kręgosłupa 16 000 + implanty
Stabilizacja transpedikularna złamań kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego metodą na otwartą lub przezskurną 20 000 – 22 000 PLN + implanty
Usunięcie dysku (discektomia) w odcinku szyjnym ze stabilizacją kręgosłupa (cage szyjny lub ruchomą protezą dysku) 16 000 PLN + implant
Stabilizacja kręgosłupa szyjnego płytką szyjną 16 000 PLN + implant
Wertebroplastyka, cementoplastyka trzonów kręgów kręgosłupa w złamaniach osteoporotycznych, naczyniakach trzonów kręgosłupa 12 000 – 16 000 PLN

Bioortopedia
Komórki macierzyste ze szpiku lub tkanki tłuszczowej 9 500 PLN
Autologiczna kondycjonowana surowica w terapii Orthokine ® 5 600 PLN
Płytkowe czynniki wzrostu GPS 1 000 – 2 000 PLN
DiscoGel ® 9 500 – 11 000 PLN

Załącznik nr 2
do regulaminu organizacyjnego z dnia 01.01.2018.

Cennik
W sprawie wysokości opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (podst.: art.24. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej)
Obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Przechowywanie zwłok w chłodni (za każdą rozpoczętą̨ dobę̨):
jedna doba – 85 PLN
dwie doby – 145 PLN
trzy doby – 200 PLN
Opłata za przechowywanie zwłok w chłodni za każdą̨ następną̨ rozpoczętą̨ dobę̨ powyżej trzeciej doby wynosi 75 PLN.